Regulaminy

Powrót
REGULAMIN PORZĄDKOWY WYSTAWY PT. „OGRÓD ŚWIATEŁ – PINOKIO” OKREŚLONY PRZEZ WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI
1. DEFINICJE
 1. Legendia – tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, położony w Chorzowie (41-501 Chorzów) przy pl. Atrakcji 1, na terenie którego zorganizowana jest Wystawa;
 2. Organizator –WONDERFUL LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614792, posiadająca NIP: 9512412176 oraz REGON: 364312163;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin porządkowy Wystawy;
 4. Wystawa – tematyczne instalacje plenerowe, oparte o techniki oświetleniowe oraz ekspozycje edukacyjno-rozrywkowe o charakterze parku iluminacji.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wystawa jest przeznaczona do celów kulturalnych.
 2. Korzystanie z Wystawy jest płatne – osoby zwiedzające Wystawę są obowiązane do wykupienia ważnego biletu wstępu.
 3. Zasady związane ze sprzedażą biletów zostały przewidziane w Regulaminie Sprzedaży Biletów na Wystawę.
 4. Wystawa jest wykonana w standardzie umożliwiającym bezpieczne jej zwiedzanie, jak również bezpieczne przebywanie na terenie Legendii, pod warunkiem przestrzegania zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem punktu II. 5. Regulaminu oraz regulaminów atrakcji dostępnych danego dnia na terenie Parku
 5. Teren Legendii jest monitorowany, celem przetwarzania danych jest ochrona praw i interesów chronionych przez prawo.
 6. Na terenie Wystawy obowiązuje również regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl oraz dostępne na stronie www.legendia.pl w zakładce „Info” – Regulaminy Legendii: Regulamin grup zorganizowanych, Regulamin reklamacji, Regulamin parkingu, Regulamin Programu GOPASS, Regulamin Fastpass, regulaminy atrakcji oraz procedury postępowania, a także adekwatne procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV 2.
 7. Podczas Wystawy osoby zwiedzające znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia w tym migających świateł, które mogą wywołać atak epilepsji.
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 10. Na terenie wystawy organizowana jest tematyczna gra plenerowa.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Osoby pełnoletnie przebywające na terenie Wystawy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich działania lub zaniechania.
  2. Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać Wystawę wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni odpowiadają za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią, przy czym jedna osoba pełnoletnia może opiekować się nie więcej niż 10 osobami niepełnoletnimi.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie straty, w tym kradzieże lub szkody w mieniu osób zwiedzających powstałe w związku z przebywaniem w Ogrodzie albo zwiedzaniem Wystawy.
4. ZASADY WEJŚCIA DO OGRODU ORAZ ZWIEDZANIA WYSTAWY
  1. Wystawa czynna jest:
   1. w dniach 28.10.2022-10.11.2022 od poniedziałku do czwartku: 17.00-20.00, od piątku do niedzieli i w święta: 16.00-21.00;
   2. w dniach 11.11.2022-29.01.2023 od poniedziałku do czwartku: 16.00-20.00, od piątku do niedzieli i w święta: 16.00-21.00;
   3. w dniach 30.01.2023-26.02.2023 od poniedziałku do czwartku: 17.00-20.00, od piątku do niedzieli i w święta: 16.00-21.00;
   4. Przy czym za dni świąteczne przyjmuje się dni ustawowo wolne od pracy oraz 31 października 2022r., 27 grudnia 2022r., 28 grudnia 2022r., 29 grudnia 2022r. oraz 30 grudnia 2022r.;
  2. Wystawa jest nieczynna w dniach 24 grudnia 2022 r., 31 grudnia 2022 r.
  3. Informacje o dniach, w których Wystawa jest nieczynna, są każdorazowo umieszczane na stronie internetowej: www.ogrodswiatel.pl. Istnieje również możliwość uzyskania ich telefonicznie pod numerem telefonu: (+ 48) 459 595 777.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do Wystawy, w szczególności przez wzgląd na pandemię wirusa COVID-19, awarię oświetlenia, trudne warunki atmosferyczne oraz inne czynniki niezależne od Organizatora, o czym poinformuje na wskazanej w punkcie IV. 3. Regulaminu stronie internetowej.
  5. W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Wystawy mogą zostać skrócone. Zgodnie z procedurą wcześniejszego zamknięcia, Goście będą informowani przez obsługę i system parkowego nagłośnienia.
  6. Goście wystawy mają możliwość skorzystania z wybranych urządzeń rozrywkowych umieszczonych na terenie Legendii. Informacje o dostępności poszczególnych urządzeń są aktualizowane na stronie internetowej Legendii, w Punktach Sprzedaży Biletów oraz w Infocentrum.
  7. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, urządzenia, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej. Wstrzymanie funkcjonowania urządzeń w związku z wystąpieniem siły wyższej nie stanowi podstawy do zwrotu wartości biletów lub jakiejkolwiek jej części.
  8. Dni oraz godziny otwarcia Wystawy są określone w zakładce „Godziny otwarcia”, dostępnej na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii, w Infocentrum oraz na stronach internetowych www.legendia.pl oraz www.ogrodswiatel.pl.
  9. Na terenie Legendii obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, wcześniejszego zamknięcia parku oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.
  10. Wejście i wyjście na teren Legendii odbywa się przez bramki aktywowane biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym, kartą cyfrową na urządzeniu mobilnym lub kartą RFID wydaną w ramach uczestnictwa w systemie GOPASS.
  11. Po opuszczeniu Legendii nie można wejść na teren Parku ponownie na ten sam bilet, z wyjątkiem zdarzeń nagłych po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.
  12. Wejście na teren Wystawy możliwe jest nie później niż na 30 minut przed jej zamknięciem. Niezależnie od godziny wejścia, na terenie Wystawy można przebywać aż do jej zamknięcia.
  13. Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.
  14. Obsługa Wystawy, Legendii oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii, a Goście Wystawy są zobowiązani do jego okazywania na ich każdorazowe żądanie.
  15. Na teren Wystawy zabronione jest:
   1. wnoszenie materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności takich jak:
    1. pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
    2. urządzenia do ogłuszania;
    3. przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
    4. szklane butelki;
    5. narzędzia robocze;
    6. tępe narzędzia;
    7. materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
    8. substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
    9. środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
    10. materiały i płyny o właściwościach żrących;
    11. spraye służące samoobronie;
   2. wnoszenie żywności, napojów, w szczególności napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
   3. wprowadzanie i wnoszenia zwierząt, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem;
   4. zabrania się czynności fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych m.in. oddawania moczu;
   5. używania wulgarnych słów oraz zachowań uciążliwych dla innych zwiedzających;
   6. przekraczania ogrodzeń oraz wchodzenia w miejsca wyłączone z ruchu zwiedzających.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotów i substancji wnoszonych na teren Wystawy.
  17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gości na terenie Wystawy.
  18. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.
  19. Prawo odmowy wpuszczenia na teren Wystawy istnieje w sytuacji:
     1. odmowy poddania się czynnościom przewidzianym w punkcie VI. 4. Regulaminu;
     2. gdy zachowanie danej osoby stwarza zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób.
  20. Osoby przebywające na terenie Wystawy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
  21. Na teren Wystawy, Legendii lub stref wydzielonych może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu.
  22. Na terenie Wystawy nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem silnego upojenia alkoholowego albo środków odurzających albo substancji psychoaktywnych. W razie wątpliwości co do stanu zwiedzającego decyzję podejmuje Organizator lub osoba przez niego upoważniona.
  23. Na terenie Wystawy dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz pojazdów elektrycznych typu melex obsługi Parku lub Wystawy.
  24. Osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do:
     1. zachowania czystości;
     2. poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie Legendii;
     3. stosowania się do poleceń i uwag Organizatora oraz osób przez niego upoważnionych, w tym pracowników Wystawy i Legendii.
  25. Na terenie Wystawy niedozwolone jest w szczególności:
     1. zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie własnego sprzętu nagłaśniającego;
     2. zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu Legendii;
     3. niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów,
     4. palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;
     5. zanieczyszczanie oraz niszczenie małej architektury (ławek, koszy, itp.);
     6. przebywanie w parku podczas burz i huraganów;
     7. poruszanie się po wyłączonych z ruchu i/lub oblodzonych alejkach;
     8. spożywanie alkoholu (za wyjątkiem produktów nabytych na terenie Wystawy) poza wskazanymi miejscami, zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych;
     9. dotykanie eksponatów Wystawy, za wyjątkiem tych przeznaczonych do bezpośredniej interakcji i oznaczonymi jako photopointy;
     10. wchodzenie na obszary odgrodzone;
     11. wynoszenie elementów Wystawy poza teren Legendii;
     12. wprowadzanie i jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i nartach.
  26. Palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Zakazuje się palenia w punktach gastronomicznych, toaletach, strefach oczekiwania i na atrakcjach.
5. FOTOGRAFOWANIE ORAZ WIZERUNEK
 1. Każda osoba, wchodząca na teren Wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, zarówno swojego, jak i przebywających pod jej opieką dzieci, w przypadku nagrywania przez Organizatora (lub osoby przez niego upoważnione) materiałów wideo oraz fotografowania Wystawy. Powyższe obejmuje również zgodę na to, ażeby wymienione materiały wideo lub fotograficzne były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Publikacja wizerunku uczestników Wystawy służy popularyzacji Wystawy oraz promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu nagrania / zdjęcia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku uczestnika Wystawy) w świetle RODO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować kreowane przez siebie wystawy, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z ich przebiegu.
 2. Podczas zwiedzania Wystawy zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie.
 3. Osobom zwiedzającym Wystawę zabrania się prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych czy akwizycji, a także zbiórek pieniężnych.
6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19

Poniższe zasady wynikają z wytycznych Ministerstwa Zdrowia obowiązujących na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu:

  1. Osoby wchodzące na teren Wystawy obowiązane są do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki ochronnej w miejscach, w których to jest wymagane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, chyba że zostały uwzględnione w katalogu podmiotów wyłączonych od wypełnienia tegoż obowiązku, oraz dezynfekcji rąk. Osoby zwiedzające Wystawę obowiązane są do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej w postaci wyżej wymienionej maseczki zakrywającej, bowiem Organizator Wystawy nie zapewnia maseczek bezpłatnych. Przy punkcie sprzedaży biletów udostępniony jest płyn dezynfekcyjny.
  2. Przy punkcie sprzedaży biletów może przebywać maksymalnie jedna osoba. Pozostałe osoby winny ustawić się w kolejce, w odległości minimum 1,5 metra od siebie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru temperatury osób zwiedzających Wystawę zaraz przy wejściu na teren Legendii i zastosowania odpowiednich środków zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. Prawo odmowy wpuszczenia na teren Ogrodu istnieje w sytuacji:
    1. odmowy poddania się czynnościom przewidzianym w punkcie VI.3. Regulaminu;
    2. gdy temperatura ciała danej osoby przekroczy 38 stopni Celsjusza.
  5. Na terenie Wystawy obowiązuje ograniczenie liczby osób, jednocześnie na nim przebywających. Osoby zwiedzające, których wejście na teren Wystawy będzie niemożliwe z uwagi na przekroczenie wskazanego limitu, zostaną wpuszczone na teren Wystawy dopiero wówczas, gdy zmniejszy się liczba osób tamże przebywających.
  6. Osoby zwiedzające obowiązane są do zachowania minimum 1,5 m odległości od innych osób, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną.
  7. W przypadku wystąpienia u osoby zwiedzającej niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, należy tę osobę niezwłocznie odseparować od innych osób oraz zgłosić tenże incydent Organizatorowi tudzież osobie przez niego upoważnionej, w tym osobie obsługującej punkt sprzedaży biletów. Powyższe umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba oraz przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  8. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach wynikać będą z wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzeń ważnych w dniu otwarcia Wystawy. Z aktualnie obowiązującymi zasadami zwiedzający mogą zapoznać się przed wejściem na teren Wystawy.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku naruszenia przez osobę zwiedzającą zasad niniejszego Regulaminu, Organizator bądź osoby przez niego upoważnione, w pierwszej kolejności zwracają uwagę tejże osobie, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania przez nią postanowień Regulaminu, przysługuje im prawo do wydalenia tejże osoby z terenu Legendii.
  2. W przypadku, o którym mowa w punkcie VII. 1 Regulaminu, osobie zwiedzającej nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty, w tym do zwrotu kosztów związanych z zakupem biletu oraz innych opłat. Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia takiej osoby poniesionymi przez niego kosztami, w szczególności kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw i sprzątania, będącymi skutkiem naruszenia zakazów lub niezastosowania się do wymagań przewidzianych w Regulaminie.
  3. Posiadanie ważnego biletu uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na terenie Wystawy i nie upoważnia do prowadzenia niezależnej działalności sprzedażowej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora oraz Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.
  4. Działalność handlowa na terenie Wystawy lub terenie podległym spółce Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Organizatora oraz Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o., w innym przypadku każdorazowo naliczana jest kara porządkowa w wysokości 5.000,00 zł.
  5. W razie niezastosowania się do poleceń obsługi Wystawy i w razie rażącego łamania regulaminu w tym Zasad Bezpieczeństwa związanych z COVID-19 opisanych w paragrafie VI. Niniejszego Regulaminu, Organizator Wystawy albo osoby przez niego upoważnione, mają prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję.
  6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ogrodwiatel.pl, na stronie internetowej Legendii www.legendia.pl oraz został wywieszony w formie tablic informacyjnych przy wejściu na teren Wystawy.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, poprzez opublikowanie informacji o zmianie regulaminu na stronie internetowej www.ogrodswiatel.pl i www.legendia.pl. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji na ww. stronie internetowej.