Regulaminy

Powrót
REGULAMIN PORZĄDKOWY WYSTAWY PT. „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA – OGRÓD ŚWIATEŁ” OKREŚLONY PRZEZ WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI
1. DEFINICJE
 1. Ogród – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, położony w Krakowie (31-580 Kraków) przy Alei Pokoju 68, na terenie którego zorganizowana jest Wystawa;
 2. Organizator – WONDERFUL LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614792, posiadająca NIP: 9512412176 oraz REGON: 364312163;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin porządkowy Wystawy;
 4. Wystawa – tematyczne instalacje plenerowe, oparte o techniki oświetleniowe oraz ekspozycje edukacyjno-rozrywkowe o charakterze parku iluminacji.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wystawa jest przeznaczona do celów kulturalnych. Może być zwiedzana indywidualnie.
 2. Korzystanie z Wystawy jest co do zasady płatne – osoby zwiedzające Wystawę są obowiązane do wykupienia ważnego biletu wstępu.
 3. Zasady związane ze sprzedażą biletów zostały przewidziane w Regulaminie Sprzedaży Biletów na Wystawę.
 4. Wystawa jest wykonana w standardzie umożliwiającym bezpieczne jej zwiedzanie, jak również bezpieczne przebywanie na terenie Ogrodu, pod warunkiem przestrzegania zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem punktu II. 5. Regulaminu.
 5. Podczas Wystawy osoby zwiedzające znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia w tym migających świateł, które mogą wywołać atak epilepsji.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 8. Na terenie wystawy organizowana jest tematyczna gra plenerowa.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Osoby przebywające na terenie Wystawy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich działania.
  2. Dzieci do 13. roku życia mogą zwiedzać Wystawę wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni odpowiadają za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią, przy czym jedna osoba pełnoletnia może opiekować się nie więcej niż 10 osobami niepełnoletnimi.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie straty, w tym kradzieże lub szkody w mieniu osób zwiedzających powstałe w związku z przebywaniem w Ogrodzie i/lub zwiedzaniem Wystawy.
4. ZASADY WEJŚCIA DO OGRODU ORAZ ZWIEDZANIA WYSTAWY
  1. Wystawa czynna jest:
    1. w dniach 5 listopada 2021 r. – 23 stycznia 2022 r. – od 16.00 – 21.00;
    2. w dniach 24 stycznia 2022 r. – 27 lutego 2022 r. – od 17.00 – 21.00;
  2. Wystawa jest nieczynna w dniach 24 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2021 r.
  3. Informacje o dniach, w których Wystawa jest nieczynna, są każdorazowo umieszczane na stronie internetowej: www.ogrodswiatel.pl. Istnieje również możliwość uzyskania ich telefonicznie pod numerem telefonu: (+ 48) 459 595 777.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do Wystawy, w szczególności przez wzgląd na pandemię wirusa COVID-19, awarię oświetlenia, trudne warunki atmosferyczne oraz inne czynniki niezależne od Organizatora, o czym poinformuje na wskazanej w punkcie IV. 3. Regulaminu stronie internetowej.
  5. Wejście do Ogrodu celem zwiedzania Wystawy możliwe jest nie później niż na 30 minut przed jej zamknięciem. Niezależnie od godziny wejścia, na terenie Wystawy można przebywać aż do jego zamknięcia.
  6. Na teren Wystawy zabronione jest:
    1. wnoszenie materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności takich jak:
 1. pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
 2. urządzenia do ogłuszania;
 3. przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
 4. szklane butelki;
 5. narzędzia robocze;
 6. tępe narzędzia;
 7. materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
 8. substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
 9. środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
 10. materiały i płyny o właściwościach żrących;
 11. spraye służące samoobronie;
    1. wnoszenie żywności, napojów, w szczególności napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
    2. wprowadzanie i wnoszenia zwierząt, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem;
    3. zabrania się czynności fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych m.in. oddawania moczu;
    4. używania wulgarnych słów oraz zachowań uciążliwych dla innych zwiedzających;
    5. przekraczania ogrodzeń oraz wchodzenia w miejsca wyłączone z ruchu dla zwiedzających
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotów i substancji wnoszonych na teren Wystawy.
 13. Prawo odmowy wpuszczenia na teren Wystawy istnieje w sytuacji:
    1. odmowy poddania się czynnościom przewidzianym w punkcie IV. 4. Regulaminu;
    2. gdy zachowanie danej osoby stwarza zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób.
 14. Osoby przebywające na terenie Wystawy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 15. Na terenie Wystawy nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie silnego upojenia alkoholowego i będące pod wpływem środków odurzających i/lub substancji psychoaktywnych. W razie wątpliwości co do stanu zwiedzającego decyzję podejmuje Organizator lub osoba przez niego upoważniona.
 16. Na terenie Wystawy dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich i dziecięcych.
 17. Osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do:
    1. zachowania czystości;
    2. poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie Ogrodu;
    3. stosowania się do poleceń i uwag Organizatora oraz osób przez niego upoważnionych, w tym pracowników Wystawy i Ogrodu.
 18. Na terenie Wystawy niedozwolone jest w szczególności:
    1. zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego;
    2. zanieczyszczanie i zaśmiecanie Ogrodu;
    3. niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów,
    4. palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;
    5. zanieczyszczanie oraz niszczenie małej architektury (ławek, koszy, itp.);
    6. przebywanie w parku podczas burz i huraganów;
    7. poruszanie się po oblodzonych alejkach;
    8. spożywanie alkoholu (za wyjątkiem produktów nabytych na terenie Wystawy), środków odurzających i substancji psychotropowych;
    9. palenie tytoniu, jak również używanie papierosów elektronicznych;
    10. dotykanie eksponatów Wystawy;
    11. wchodzenie na obszary odgrodzone;
    12. wynoszenie elementów Wystawy poza teren Ogrodu;
    13. jeżdżenie na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolkach lub innych zbliżonych środkach transportu indywidualnego.
    14. korzystania ze stanowisk, które zostały zamknięte dla zwiedzających;
    15. korzystania z instalacji świetlnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających lub stwarzający ryzyko zniszczenia stanowiska.
 19. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
    1. Osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
    2. Osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy;
    3. Na kredyt lub pod zastaw.
5. FOTOGRAFOWANIE ORAZ WIZERUNEK
 1. Każda osoba, wchodząca na teren Wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, zarówno swojego, jak i przebywających pod jej opieką dzieci, w przypadku nagrywania przez Organizatora (lub osoby przez niego upoważnione) materiałów wideo oraz fotografowania Wystawy. Powyższe obejmuje również zgodę na to, ażeby wymienione materiały wideo lub fotograficzne były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Publikacja wizerunku uczestników Wystawy służy popularyzacji Wystawy oraz promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu nagrania / zdjęcia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku uczestnika Wystawy) w świetle RODO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować kreowane przez siebie wystawy, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z ich przebiegu.
 2. Podczas zwiedzania Wystawy zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie.
 3. Osobom zwiedzającym Wystawę zabrania się prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych czy akwizycji, a także zbiórek pieniężnych.
6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19

Poniższe zasady wynikają z wytycznych Ministerstwa Zdrowia obowiązujących na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu:

  1. W punkcie sprzedaży biletów przy jednym stanowisku kasowym może przebywać maksymalnie jedna osoba. Pozostałe osoby powinny ustawić się w kolejce, w odległości minimum 1,5 metra od siebie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru temperatury osób zwiedzających Wystawę zaraz przy wejściu na teren Ogrodu.
  3. Prawo odmowy wpuszczenia na teren Ogrodu istnieje w sytuacji:
    1. odmowy poddania się czynnościom przewidzianym w punkcie VI.3. Regulaminu;
    2. gdy temperatura ciała danej osoby przekroczy 38 stopni Celsjusza.
  4. Na terenie Wystawy obowiązuje ograniczenie liczby osób, jednocześnie na nim przebywających. Osoby zwiedzające, których wejście na teren Wystawy będzie niemożliwe z uwagi na przekroczenie wskazanego limitu, zostaną wpuszczone na teren Wystawy dopiero wówczas, gdy zmniejszy się liczba osób tamże przebywających.
  5. Osoby zwiedzające obowiązane są do zachowania minimum 1,5 m odległości od innych osób, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną.
  6. W przypadku wystąpienia u osoby zwiedzającej niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, należy tę osobę niezwłocznie odseparować od innych osób oraz zgłosić tenże incydent Organizatorowi tudzież osobie przez niego upoważnionej, w tym osobie obsługującej punkt sprzedaży biletów. Powyższe umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba oraz przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  7. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą wynikać ze zmiany przepisów prawa, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub rozporządzeń wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. Z aktualnie obowiązującymi zasadami zwiedzający mogą zapoznać się przed wejściem na teren Wystawy.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku naruszenia przez osobę zwiedzającą zasad niniejszego Regulaminu, Organizator bądź osoby przez niego upoważnione, w pierwszej kolejności zwracają uwagę tejże osobie, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania przez nią postanowień Regulaminu, przysługuje im prawo do wydalenia tejże osoby.
  2. W przypadku, o którym mowa w punkcie VII. 1 Regulaminu, osobie zwiedzającej nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty, w tym do zwrotu kosztów związanych z zakupem biletu oraz innych opłat. Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia takiej osoby poniesionymi przez niego kosztami, w szczególności kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw i sprzątania, będącymi skutkiem naruszenia zakazów lub niezastosowania się do wymagań przewidzianych w Regulaminie.
  3. W razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Wystawy, o którym mowa w punkcie VII. 1 Regulaminu, Organizator Wystawy i/lub osoby przez niego upoważnione, mają prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ogrodswiatel.pl oraz został wywieszony w formie tablic informacyjnych przy wejściu na teren Wystawy.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.