Regulaminy

Powrót

REGULAMIN KONKURSU

 „Konkurs dla dzieci. Zaprojektuj swoją figurę świetlną w Chorzowie”

 

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

1.2. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć spółkę WHEN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Fryderyka Chopina 18/3a, 30-047 Kraków, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000683438, posiadającą NIP: 6772421673 oraz numer REGON: 367571758, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, adres e-mail: biuro@when.pl;

1.3. „Fundatorze” – należy przez to rozumieć spółkę Wonderful Lighting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia, Polska), wpisaną przedsiębiorców do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000614792, posiadającą NIP: 9512412176 oraz numer REGON: 364312163, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł;

1.4. „Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą „Konkurs dla dzieci. Zaprojektuj swoją figurę świetlną w Chorzowie” opisany w Regulaminie;

1.5. „Przedstawicielu Uczestnika” – należy przez to rozumieć przedstawiciela ustawowego Uczestnika, w tym jego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającą aktywne konto w serwisie Facebook, która przesyła Zgłoszenie Konkursowe wykonane przez Uczestnika;

1.6. „Uczestniku” – należy przez to dziecko w wieku pomiędzy 2 a 12 rokiem życia, która wykona Zadanie Konkursowe;

1.7. „Jury” – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w pkt. 6.1. Regulaminu;

1.8. „Zadaniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć ogłoszone przez Organizatora zadanie do wykonania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;

1.9. „Zgłoszeniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć dzieło stworzone przez Uczestnika w celu wykonania Zadania Konkursowego i udostępnione przez Przedstawiciela Uczestnika na zasadach, w terminie i w formie wskazanej w Regulaminie;

1.10. „Facebooku” – należy przez to rozumieć, zależnie od kontekstu, portal społecznościowy Facebook dostępny pod adresem www.facebook.com lub spółkę Meta Platforms, Inc. będącą właścicielem portalu społecznościowego Facebook;

1.11. „Strona na Facebooku Fundatora”– należy przez to rozumieć oficjalny profil Fundatora prowadzony w serwisie Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/OgrodSwiatelChorzow;

1.12. „Nagrodzie” – należy przez to rozumieć nagrodę rzeczową, pieniężną lub inną przyznaną Zwycięzcy przez Fundatora w formie i o wartości wskazanej w Regulaminie;

1.13. „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Przedstawiciela Uczestnika, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało wybrane przez Jury;

1.14. „Kodeksie cywilnym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

1.15. „Prawie Autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

1.16. „RODO” – należy przez to rozumiećRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

2.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://ogrodswiatel.pl/regulaminy/. Odesłanie do Regulaminu zostaje zamieszczone także na Stronie na Facebooku

2.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

2.4. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.

2.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 kwietnia 2022 roku o godzinie 16:00 i kończy się w dniu 15 maja 2022 roku o godzinie 23:59, przy czym:

 • 2.5.1. pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 14 kwietnia 2022 roku o godzinie 16:00 i kończy się w dniu 15 maja 2022 roku o godzinie 23:59;
 • 2.5.2. drugi etap rozpoczyna się po zakończeniu pierwszego etapu, o którym mowa w pkt. 2.5.1. powyżej i kończy się w dniu 16 maja 2022 roku o godzinie 23:59.

2.6. W związku z obowiązującym Organizatora regulaminem portalu Facebook Organizator informuje, iż:

 • 2.6.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany;
 • 2.6.2. serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem.

2.7. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na Stronie na Facebooku Fundatora nie później niż w terminie wskazanym w 2.5.1.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Powyższe postanowienia stosują się odpowiednio do Fundatora i osób z nim związanych.

3.3. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych przez osobę niebędącą Przedstawicielem Uczestnika.

3.4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i w związku z tym, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zarówno Przedstawiciel Uczestnika, Uczestnik, jak i Organizator podlegają regulacjom obowiązującym na tym portalu.

3.5. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić do końca pierwszego etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.5.1., poprzez usunięcie całości lub części Zgłoszenia Konkursowego przez Przedstawiciela Uczestnika. W takim wypadku Zgłoszenie Konkursowe zostaje wykluczone z Konkursu niezależnie od przyczyn takiego usunięcia i tożsamości podmiotu usuwającego.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części Zadania Konkursowego w dowolnym momencie.

 

4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Konkurs składa się z następujących etapów:

 • 4.1.1. w pierwszym etapie Uczestnicy wypełniają Zadanie Konkursowe, a Przedstawiciele Uczestników przesyłają Zgłoszenia Konkursowe;
 • 4.1.2. w drugim etapie Jury dokonuje wyboru Zwycięzców.

4.2. Zadanie Konkursowe polega na sporządzeniu przez Uczestnika rysunku, malunku lub projektu czegoś, o czym marzy oraz jego opublikowaniu przez Przedstawiciel Uczestnika w formie komentarza pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe na Stronie na Facebooku Fundatora, poprzez udostępnienie skanu lub wyraźnego zdjęcia tego rysunku.

4.3. Praca objęta Zgłoszeniem Konkursowym, o której mowa w pkt. 4.2. powyżej, musi być podpisana imieniem Uczestnika oraz wskazywać wiek Uczestnika (te informacje powinny zostać zamieszczone w prawym dolnym rogu pracy objętej Zgłoszeniem Konkursowym).

4.4. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4.5. Zgłoszenia do Konkursu są dokonywane wyłącznie w formie określonej w pkt. 4.2. powyżej.

4.6. Każdy Przedstawiciel Uczestnika może wysłać wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku wysłania przez Przedstawiciela Uczestnika większej liczby Zgłoszeń Konkursowych Jury oceni jedynie pierwsze z przesłanych przez Przedstawiciela Uczestnika Zgłoszeń Konkursowych.

 

5. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

5.1. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe Przedstawiciel Uczestnika potwierdza, że:

 • 5.1.1. zgłoszone przez niego Zgłoszenie Konkursowe, jest oryginalne, dotychczas niepublikowana i nie nagradzane w innych konkursach oraz jest autorstwa Uczestnika;
 • 5.1.2. jest osobą uprawnioną do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Zgłoszenia Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;
 • 5.1.3. zgłoszenie Konkursowe nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej osób trzecich;
 • 5.1.4. korzystanie przez Organizatora i Fundatora ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie (w szczególności w sposób opisany w pkt. 7.2.1. Regulaminu) nie będzie naruszało praw osób trzecich.

5.2. W przypadku jeżeli Zgłoszenie Konkursowe będzie stanowić utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego z chwilą wysłania Zadania Konkursowego Przedstawiciel Uczestnika udziela Fundatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do tego utworu na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50. i art. 74. Prawa Autorskiego, w tym:

 • 5.2.1. w zakresie przekazywania utworów za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez dowolne ich wykorzystywanie na stronach internetowych i portalach społecznościowych Fundatora i Organizatora);
 • 5.2.2. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów – utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego – w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w dowolnej liczbie egzemplarzy;
 • 5.2.3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy;
 • 5.2.4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach tradycyjnych i elektronicznych, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie (w tym także w postaci makiet) oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz wyświetlanie utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego;
 • 5.2.5. w zakresie wykonywania wszelkich prac na podstawie utworów, w nieograniczonych ilościach wykorzystań i w dowolnych miejscach;
 • 5.2.6. w zakresie rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w stosunku do utworu, w szczególności z wszelkich ich opracowań, adaptacji lub przeróbek;
 • 5.2.7. wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, w tym poprzez włączanie utworu do innych utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu) oraz na zezwalanie na korzystanie z opracowań Zgłoszenia Konkursowego i rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Fundatora;

– przy czym licencja udzielana jest na okres 10 (dziesięciu) lat (licząc od dnia dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego) oraz obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej. Po upływie okresu wskazanego w poprzednim zdaniu licencja przeradza się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony.

5.3. Fundator zastrzega na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, iż z chwilą przekazania Nagrody na warunkach wskazanych w pkt. 7.5. nabywa własność Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy, a Zwycięzca w zamian za przyznanie Nagrody przenosi na Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 5.2. powyżej. Zwycięzca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego na zasadach i warunkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym na każde wezwanie Fundatora niezależnie od jego formy i terminu.

5.4. Z tytułu oświadczeń złożonych w pkt. 5.1. Przedstawiciel Uczestnika ponosi przed Fundatorem i Organizatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Fundatora i Organizatora. W szczególności w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Przedstawiciel Uczestnika, po zawiadomieniu przez Fundatora lub Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Fundatora i Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Fundatora lub Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Fundatora lub Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Fundatora lub Organizatora, Przedstawiciel Uczestnika zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową komisję (Jury), w skład której wejdą pracownicy Organizatora lub inne wyznaczone przez Organizatora osoby.

6.2. Jury podda przesłane Zgłoszenia Konkursowe ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów:

 • 6.2.1. kreatywność;
 • 6.2.2. oryginalność;
 • 6.2.3. pomysłowość;

6.3. Wyniki drugiego etapu Konkursu (a zarazem ostateczne wyniki Konkursu) zostaną ogłoszone nie później niż w dniu zakończenia drugiego etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.5.2 Regulaminu za pośrednictwem wybranych przez Organizatora kanałów komunikacji, w tym na wybranych mediach społecznościowych lub stronach internetowych Fundatora bądź Organizatora, na co Przedstawiciel Uczestnika wyraża zgodę.

6.4. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru Zwycięzców.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu Konkursu, za pomocą wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronach internetowych Fundatora lub Organizatora, na co Przedstawiciel Uczestnika wyraża zgodę.

 

7. NAGRODY

7.1. Fundatorem Nagród jest Fundator.

7.2. W Konkursie zostaną przyznane 2 (dwie) Nagrody w postaci:

 • 7.2.1. zaprojektowania i wykonania przez Fundatora na podstawie zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego figury świetlnej o rozmiarze do 100 cm wysokości, który będzie dostępny dla zwiedzających w Ogrodzie Świateł w Chorzowie (adres: Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, Plac atrakcji 1, 41-501 Chorzów) w trakcie trwania wystawy w sezonie jesienno-zimowym 2022/2023, oraz
 • 7.2.2. biletu wstępu do Ogrodu Świateł w Chorzowie (adres: Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów) uprawniającego do nielimitowanej liczby wejść, przeznaczonego dla Uczestnika oraz Przedstawiciela Uczestnika lub innego opiekuna Zwycięzcy w sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 – o szacunkowej wartości 500 zł.

7.3. Nagroda należna jest Zwycięzcom, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną wybrane przez Jury.

7.4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu, za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook lub innych, wybranych przez Organizatora środków komunikacji.

7.5. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie danych dotyczących Uczestnika i Przedstawiciela Uczestnika, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało wybrane przez Jury (w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres właściwy do doręczeń, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu) w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody, o której mowa w pkt. 7.2.2 powyżej. Przedstawiciel Uczestnika zobowiązany będzie także do złożenia oświadczenia o wieku Uczestnika w formie, w zakresie i terminie wskazanym przez Organizatora. Nagroda jest przekazywana przez Organizatora w terminie do momentu otwarcia Ogrodu Świateł w Chorzowie w sezonie jesienno-zimowym 2022/2023, pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych i oświadczeń, których żądał Organizator.

7.6. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie.

7.7. Jeśli Zwycięzca nie złoży oświadczeń lub nie poda danych, o których mowa w pkt. 7.5. powyżej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym został o to poproszony lub nie odbierze przekazanej Nagrody w terminie do 30 (trzydziestu) dni od kiedy została mu udostępniona do odbioru, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.8. Figura świetlna, o której mowa w pkt. 7.2.1. powyżej:

 • 7.8.1. może być wykorzystywana przez Fundatora także w innych lokalizacjach i terminach niż określone w pkt. 7.2.1. powyżej;
 • 7.8.2. może zostać przygotowana jedynie w oparciu o inspirację zwycięskim Zgłoszeniem Konkursowym (Fundator ma prawo do wprowadzania zmian do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego).

 

8. REKLAMACJE

8.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@when.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/agencjawhen, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu.

8.2.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu Przedstawiciela Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

8.3.Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt 8.2 powyżej, skierowane w inny sposób niż określony w pkt 8.1. powyżej lub złożone po terminie, nie zostaną rozpatrzone.

8.4.Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

8.5.Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje złożone zgodnie z pkt 8.1. i 8.2 powyżej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia.

8.6.Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na adres e-mail podany w reklamacji.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Uczestników i Przedstawicieli Uczestników. Respektując przepisy prawa, a w szczególności RODO Organizator starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

9.2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Przedstawiciel Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Przedstawiciela Uczestnika i Uczestnika przez Organizatora i Fundatora w celu wskazanym w pkt 9.4.3 poniżej.

9.3. Dane osobowe Przedstawicieli Uczestników i Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody Przedstawicieli Uczestników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.

9.4. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Organizator informuje, że:

9.4.1. administratorem danych osobowych Przedstawicieli Uczestników i Uczestników Konkursu jest Fundator;

9.4.2. dane osobowe Przedstawicieli Uczestników i Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz promowania działalności Fundatora i Organizatora;

9.4.3. dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO – w celu przyznania, wydania i rozliczania Nagród, zakończenia Konkursu oraz w celu wykonania ciążących na Fundatorze obowiązków podatkowych i rachunkowo-księgowych;

9.4.4. odbiorcami danych osobowych Przedstawicieli Uczestników i Uczestników będą:

 • 9.4.4.1. Organizator;
 • 9.4.4.2. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora i Fundatora;
 • 9.4.4.3. użytkownicy stron internetowych i mediów społecznościowych Organizatora i Fundatora oraz adresaci folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych Organizatora i Fundatora;
 • 9.4.4.4. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

9.4.5. odbiorcami danych osobowych Zwycięzców będą:

 • 9.4.5.1. Organizator;
 • 9.4.5.2. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Fundatora dokumentację podatkowo-rachunkowo;
 • 9.4.5.3. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora i Fundatora;
 • 9.4.5.4. użytkownicy stron internetowych Organizatora i Fundatora oraz adresaci folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych Organizatora i Fundatora;
 • 9.4.5.5. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

9.4.6. Dane osobowe Przedstawicieli Uczestników i Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych;

9.4.7. Dane Przedstawicieli Uczestników i Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania w postaci przeprowadzenia Konkursu, a następnie zostaną usunięte.

9.4.8. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat podatkowych od dnia powstania obowiązku podatkowego, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nagrody.

9.4.9. Przedstawiciele Uczestników posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa). Wykonanie prawa do cofnięcia zgody jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.

9.4.10. Przedstawiciel Uczestnika ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Przedstawiciela Uczestnika lub Uczestnika narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO.

9.5. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa Konkursie. Niepodanie danych osobowych (lub podanie fałszywych danych osobowych) może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do czasu podania prawidłowych danych osobowych.

9.6. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Przedstawicieli Uczestników, Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@when.pl.

9.7. Organizator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych danych osobowych w przypadku powzięcia podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe, lub też powzięcia podejrzenia, iż podejmowane są działania naruszające postanowienia Regulaminu lub prawa.

9.8. Na czas trwania Konkursu i 12 (dwanaście) miesięcy po zakończeniu Konkursu Przedstawiciel Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora wizerunku Przedstawiciela Uczestnika oraz Uczestnika w celu umieszczenia ich na stronach internetowych, w folderach informacyjnych, materiałach promocyjnych i profilach w mediach społecznościowych Organizatora i Fundatora.

 

10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. W razie świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie tych usług.

10.2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Przedstawiciel Uczestnika musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

 • 10.2.1. urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu;
 • 10.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
 • 10.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
 • 10.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;
 • 10.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • 10.2.6. aktywne konto w serwisie Facebook.

10.3. Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Przedstawicieli Uczestników i Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

 • 10.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 • 10.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • 10.3.3. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych uczestników Konkursu;
 • 10.3.4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 • 10.3.5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 • 10.3.6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 • 10.3.7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
 • 10.3.8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora lub osób trzecich;
 • 10.3.9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści;
 • 10.3.10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 10.3.1 – 10.3.9 powyżej.

10.4. Przedstawiciel Uczestnika ponosi odpowiedzialność za udostępniane przez siebie treści podczas Konkursu. W przypadku umieszczania przez Przedstawiciela Uczestnika treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wykluczenia Przedstawiciela Uczestnika z Konkursu.

10.5.Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 10.1. powyżej, Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

10.6.W przypadku umieszczenia w Zadaniu Konkursowym lub na Stronie na Facebooku Fundatora odnośników (linków) do innych stron internetowych, Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach.

10.7. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności:

 • 10.7.1. za treść Zgłoszeń Konkursowych;
 • 10.7.2. w przypadku braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą, w tym z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;
 • 10.7.2. w przypadku braku możliwości wydania Zwycięzcy Nagrody, w tym z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych adresowych lub kontaktowych, odmowy odebrania przez Zwycięzcę Nagrody w sposób, w miejscu lub w terminie wskazanym przez Organizatora lub Fundatora.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także prawa do żądania wydania Nagrody lub realizacji świadczeń będących przedmiotem Nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

11.2. Powołane w treści Regulaminu bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.3. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.

11.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 kwietnia 2022 roku.