Regulaminy

Back
Regulamin sprzedaży biletów online na wystawy świetlne “Ogród Świateł” w Krakowie, Warszawie, Chorzowie oraz Gdyni określony przez Wonderful Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
1. DEFINICJE
 1. Bilet – bilet wstępu upoważniający do zwiedzania Wystawy, w tym bilet normalny, ulgowy, sezonowy oraz dziecięcy;
 2. Kupujący – osoba, która nabyła Bilet lub Bilety na Wystawę, przy czym przez pojęcie osoby rozumie się, zarówno osobę fizyczną, osobę prawną, jak i jednostkę organizacyjną. Kupujący może być zwiedzającym.
 3. Zwiedzający – osoba, zwiedzająca Wystawę oraz osoba, na której dane osobowe został wystawiony Bilet sezonowy, przy czym przez pojęcie osoby rozumie się, zarówno osobę fizyczną i osobę prawną.
 4. Organizator – Wonderful Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614792, posiadająca NIP: 9512412176 oraz REGON: 364312163;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów na Wystawę za pomocą Strony Internetowej;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.;
 7. Sprzedający – Wonderful Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614792, posiadająca NIP: 9512412176 oraz REGON: 364312163 – prowadząca sprzedaż Biletów za pomocą Strony Internetowej;
 8. Sprzedaż online – sprzedaż Biletów elektronicznych prowadzona przez Organizatora poprzez Stronę Internetową.
 9. Strona Internetowa – strona prowadzona w związku ze sprzedażą Biletów na Wystawy, za pomocą której można dokonać zakupu Biletu lub Biletów, jak również sprawdzić aktualne informacje godziny otwarcia Wystawy, Ceny biletów tj. www.ogrodswiatel.pl, której właścicielem oraz administratorem jest Organizator;
 10. Wystawa – tematyczne instalacje plenerowe, oparte o techniki oświetleniowe oraz ekspozycje edukacyjno-rozrywkowe o charakterze parku iluminacji organizowane na terenie Krakowa (al. Pokoju 68, Kraków), Chorzowie (pl. Atrakcji 1, Chorzów),  Warszawy (ul. Prawdziwka 2, Warszawa (Powsin) oraz Gdyni (al. Zwycięstwa 291, Gdynia) przez Organizatora.
 11. Operator płatności online Operatorem systemu PayU jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań́, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444.
 12. Usługa Płatności Elektronicznych – Usługa świadczona przez PayU w ramach Systemu umożliwiająca dokonanie przez Kupującego Płatności na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Metod Zapłaty.
 13. Płatność́ Elektroniczna – Dokonywana przez Kupującego zapłata na rzecz Organizatora z wykorzystaniem Usługi Płatności Elektronicznych świadczonej przez PayU w ramach Systemu.
 14. Regulaminy Porządkowe Wystaw – regulaminy porządkowe właściwe dla poszczególnych wystaw Organizatora:
  1. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Doświadczeń przy al. Pokoju 68 w Krakowie;
  2. Wystawa pt. “Ogród Świateł” odbywająca się w Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia przy pl. Atrakcji 1 w Chorzowie;
  3. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Botanicznym PAN przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie (Powsin).
  4.  Wystawa pt. „Ogród Świateł”, odbywająca się w Parku Kolibki przy al. Zwycięstwa 291 w Gdyni.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane ze Sprzedażą on-line Biletów na określone Wystawy:
  1. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Doświadczeń przy al. Pokoju 68 w Krakowie;
  2. Wystawa pt. “Ogród Świateł” odbywająca się w Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia przy pl. Atrakcji 1 w Chorzowie;
  3. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Botanicznym PAN przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie (Powsin);
  4. Wystawa pt. „Ogród Świateł”, odbywająca się w Parku Kolibki przy al. Zwycięstwa 291 w Gdyni;
3. RODZAJE I CENY BILETÓW
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane ze Sprzedażą on-line Biletów na określone Wystawy:
  1. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Doświadczeń przy al. Pokoju 68 w Krakowie;
  2. Wystawa pt. “Ogród Świateł” odbywająca się w Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia przy pl. Atrakcji 1 w Chorzowie;
  3. Wystawa pt. “Ogród Świateł”, odbywająca się w Ogrodzie Botanicznym PAN przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie (Powsin);
  4. Wystawa pt. „Ogród Świateł”, odbywająca się w Parku Kolibki przy al. Zwycięstwa 291 w Gdyni;za pośrednictwem Strony Internetowej https://bilety.ogrodswiatel.pl/
 2. Zasady związane z warunkami wejścia i przebywania na terenie Wystaw celem jej zwiedzania zostały przewidziane w Regulaminach Porządkowych Wystaw, dostępnych bezpośrednio na terenie Wystaw, w Punktach Sprzedaży Biletów oraz na stronie internetowej www.ogrodswiatel.pl
 3. Zakup Biletu lub Biletów jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Porządkowego Wystawy.
 4. Za pomocą Strony Internetowej, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, istnieje możliwość
  1. powzięcia wiedzy o aktualnych datach i godzinach otwarcia Wystaw;
  2. powzięcia wiedzy o aktualnych cenach Biletów;
  3. zakupu Biletów na Wystawy.
 5.  Sprzedaż Biletów na Wystawy prowadzona jest:
  1. bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży Biletów wg. odrębnego Regulaminu;
  2. on-line za pomocą Strony Internetowej;
  3. w przypadku Wystawy pt.” Ogród Świateł” odbywającej się w Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia przy pl. Atrakcji 1 w Chorzowie – również za pośrednictwem aplikacji GOPASS
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen Biletów.
 7. Bilet lub Bilety zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej należy okazać na bramkach kontrolnych przy wejściu na teren Wystawy.
 8. W przypadku Biletów sezonowych, zakupionych za pośrednictwem Strony Internetowej należy okazać je wraz z dowodem tożsamości na bramkach kontrolnych przy wejściu na teren Wystawy.
 9. Bilet lub Bilety uprawniające do zwiedzenia Wystawy, należy zachować aż do momentu opuszczenia terenu Wystawy.
4. REZERWACJA ORAZ WAŻNOŚĆ BILETU
 1. Bilet zakupiony za pośrednictwem Strony Internetowej jest ważny do końca trwania Wystawy, W przypadku:
  1. zakupu Biletu upoważniającego do wejścia na teren Wystawy w dniach od poniedziałku do czwartku, można wykorzystać go tylko od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni traktowanych przez organizatora jako świąteczne, a wskazane na stronie www.ogrodswiatel.pl
  2. zakupu Biletu, upoważniającego do wejścia na teren Wystawy w dniach od piątku do niedzieli, można wykorzystać go w każdy dowolny dzień tygodnia, przy czym w przypadku wykorzystania w dzień powszedni różnica w cenie zakupu biletu nie jest zwracana.
  3. Zakup Biletu sezonowego, upoważnia do wejścia na teren konkretnej Wystawy codziennie i dowolną ilość razy, od daty zakupu do końca trwania wystawy z wyłączeniem dni, w których Wystawa jest nieczynna.
 2. Każdy Bilet, z wyłączeniem Biletu sezonowego, uprawnia do jednokrotnego wejścia na teren wybranej Wystawy celem zwiedzania Wystawy. Po opuszczeniu terenu Wystawy, Bilet traci ważność i nie może zostać ponownie wykorzystany.
5. ZAKUP BILETÓW ONLINE
 1. Bilet lub Bilety na Wystawę mogą zostać zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. W przypadku zakupu Biletu sezonowego Kupujący zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska Zwiedzającego oraz adresu mailowego. Dane te zostaną wydrukowane na Bilecie sezonowym. Bilet zostanie wysłany w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Kupującego w momencie zakupu biletu.
 3. Opłata za zakup Biletów dostępnych w Sprzedaży on-line dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayU, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do zakupu Biletu lub Biletów on-line są następujące:
  1. komputer lub inne urządzenie z przeglądarką internetową wraz z dostępem do Internetu;
  2. skrzynka poczty elektronicznej;
  3. konto bankowe z dostępem przez Internet.
 5. W celu skutecznego zakończenia zakupu Biletów dostępnych w Sprzedaży on-line, należy w ciągu 60 minut od chwili wybrania biletów dokonać płatności w ramach jednej sesji internetowej.
 6. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup Biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również̇ jej potwierdzenia należy postępować́ zgodnie z komunikatami pojawiającymi się̨ w serwisie Sprzedaży on-line znajdującym się na Stronie Internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.
 7. W ciągu 2 godzin od chwili zakończenia zakupu zgodnie z ustępem powyższym, system wyśle na podany adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu.
 8. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, zaksięgowania wpłaty oraz otrzymania na adres e-mail Kupującego, podany przy składaniu zamówienia, potwierdzenia dokonania zakupu Biletu lub Biletów.
 9. Zakup Biletów dostępnych w Sprzedaży on-line jest możliwy w przypadku:
  1. realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu Biletów dostępnych w Sprzedaży on-line płatności za pomocą̨ systemu PayU lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU,
  2. dostępności wolnych miejsc.
 10. Złożenie zamówienia na Bilet lub Bilety obejmuje następujące czynności:
  1. wybór dnia wizyty na terenie wybranej Wystawy;
  2. wybór rodzaju Biletu lub Biletów;
  3. wybór liczby Biletów z dostępnych kategorii cenowych;
  4. poprawne wypełnienie formularza poprzez podanie:
   1. imienia i nazwiska;
   2. numeru telefonu (fakultatywnie);
   3. adresu e-mail;
  5. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia;
  6. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu sprzedaży Biletów na Wystawę oraz Polityki Prywatności;
  7. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję “Zamawiam i płacę”;
  8. przejście do Strony płatności i opłacenie Biletu lub Biletów na Wystawę za pośrednictwem Płatności Elektronicznej.
 11. Kupujący, który złożył zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą zakupiony Bilet lub Bilety na wybraną przez siebie Wystawę w formacie PDF.
 12. W sytuacji, w której Kupujący nie otrzymał Biletu lub Biletów na wskazany przez siebie adres e-mail, należy sprawdzić, czy nie znajduje się on/one w folderze „SPAM” albo w innych folderach, takich jak:,, Społeczności”, ,,Oferty”, ,,Inne”, do których grupowane są wiadomości przychodzące.
 13. W przypadku, w którym po wykonaniu czynności sprawdzających, o których mowa w punkcie V.6. Regulaminu, Kupujący nadal nie otrzymał Biletu lub Biletów, należy skontaktować się z Organizatorem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z numerem zamówienia na następujące adres e-mail, w zależności od lokalizacji Wystawy na jaką zostały zakupione Bilety:
  1. Wystawa pt. “Ogród Świateł” w Krakowie, należy wysłać na adres e-mail: krakow@ogrodswiatel.pl
  2. Wystawa pt. “Ogród Świateł” w Warszawie, należy wysłać na adres e-mail:warszawa@ogrodswiatel.pl
  3. Wystawa pt. “Ogród Świateł” w Chorzowie, należy wysłać na adres e-mail: chorzow@ogrodswiatel.pl
  4. Wystawa pt. „Ogród Świateł” w Gdyni, należy wysyłać na adres e-mail: gdynia@ogrodswiatel.pl
 14. Brak możliwości zakupu Biletu lub Biletów online nie oznacza braku Biletów w Punkcie Sprzedaży Biletów.
 15. Biletu lub Biletów zakupionych za pośrednictwem Sprzedaży on-line nie trzeba drukować, możliwe jest bowiem ukazanie go/ich na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym przy wejściu na teren Wystawy. Przed skanowaniem tak zakupionego Biletu lub Biletów należy:
  1. ustawić maksymalną jasność ekranu;
  2. otworzyć Bilet załączony do wiadomości e-mail (plik w formacie PDF);
  3. powiększyć kody kreskowe do szerokości około 3 cm.
 16. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości Biletów na Wystawę oraz w ramach jednego zamówienia, w szczególności przez wzgląd na pandemię związaną z występowaniem wirusa COVID-19.
6. FAKTURY
 1. Sprzedający, po uprzednim zgłoszeniu Kupującego, w związku ze sprzedażą Biletu lub Biletów, wystawia faktury VAT oraz faktury uproszczone (paragon z numerem NIP) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. W przypadku zakupu Biletu lub Biletów przez osobę prawną do wystawienia faktury VAT lub faktury uproszczonej (paragon z numerem NIP), konieczne jest uprzednie podanie numeru NIP.
 3. W przypadku zakupu Biletu lub Biletów online – Kupujący zgłasza chęć uzyskania faktury poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę” w trakcie składania zamówienia, a w tym celu podaje NIP oraz pełne i poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 5. W przypadku osób prawnych faktury wystawiane są niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego płatności, nie później jednak niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za Bilet lub Bilety.
 6. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie w przypadku gdy takie żądanie zostało zgłoszone nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła zapłata za Bilet lub Bilety.
 7. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail.
 8. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
7. WYMIANA, ZWROT BILETÓW
 1. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi, z zastrzeżeniem punktu VII.2. Regulaminu.
 2. Bilety, z wyłączeniem biletu sezonowego, mogą być zwrócone jedynie w sytuacji, w której Wystawa zostanie zamknięta z powodu wystąpienia siły wyższej, awarii całkowitej lub z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń dotyczących pandemii związanej z występowaniem wirusa COVID-19 na podstawie poprawnie złożonej przez Kupującego reklamacji.
 3. W sytuacji, o której mowa w punkcie VII.2. Regulaminu, zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zakupem (cena), zostanie dokonany przez Organizatora przelewem, na numer rachunku bankowego, z którego nastąpiła zapłata.
 4. Bilety sezonowe mogą być zwrócone jedynie w sytuacji, w której Wystawa zostanie zamknięta na stałe w terminie między 28.11.2022 r. a 26.02.2023r., z powodu wystąpienia siły wyższej, awarii całkowitej, z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń dotyczących pandemii związanej z występowaniem wirusa COVID-19 lub decyzji Organizatora na podstawie poprawnie złożonej przez Kupującego reklamacji.
8. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287), w przypadku nabycia Biletu, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionego Biletu.
 2. Zakup przez Kupującego Biletu lub Biletów jest jednoznaczny ze złożeniem oświadczenia, iż został on poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionego Biletu lub Biletów.
9. REKLAMACJE
 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów zakupionych za pośrednictwem systemu Sprzedaży on-line należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy e-mail:
 2. Reklamacje winny być składane nie później niż w przeciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. W reklamacji Kupujący powinien wskazać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  5. przyczynę reklamacji;
  6. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy,
  7. numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot za uiszczony Bilet lub Bilety
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności PayU. Wówczas, Kupujący zostanie przez Organizatora poinformowany, iż reklamacja winna zostać przekazana przez Kupującego operatorowi płatności PayU.
 5. Odpowiedź na reklamację Organizator udziela Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.
 6. Jeżeli Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w punkcie IX.4. Regulaminu, uważa się, że uznał on reklamację.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, przysługuje mu zwrot wpłaconych środków.
 8. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego w reklamacji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 10. Reklamacje dotyczące zakupu Biletu lub Biletów w Punktach Sprzedaży Biletów odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie – Regulaminie sprzedaży biletów w Punkcie Sprzedaży Biletów.
10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 1. Dane Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.
 2. Dane, o których mowa w punkcie XI.1 Regulaminu przetwarzane będą w celu zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Porządkowym Wystawy oraz w celu realizacji tejże umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, polegających na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym i Kodeksem postępowania cywilnego, a także w celu popularyzacji Wystawy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora należą w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, wizerunek (fotografie/nagrania video).
 4. Administratorem danych jest Organizator – Wonderful Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000614792, posiadająca NIP: 9512412176 oraz REGON: 364312163;
 5. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wonderful-co.eu oraz listownie na adres: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
 6. Dane osobowe Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego przetwarzane są w celu obsługi procesu sprzedaży Biletów, przyjmowania i zwrotu płatności za Bilety oraz w celu realizacji usługi zwiedzania Wystawy.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
  2. osoby upoważnione przez Administratora danych;
  3. podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zakupiony Bilet, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Kupującemu przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. prawo do sprostowania swoich danych;
  3. żądania usunięcia swoich danych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. prawo do kontroli przetwarzania swoich danych;
  6. uzyskania kopii swoich danych i ich przenoszenia;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wonderful-co.eu lub pisząc listownie na adres: Wonderful Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia.
 11. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do obsługi procesu sprzedaży Biletów, przyjmowania i zwrotu płatności za Bilety oraz w celu realizacji usługi zwiedzania Wystawy.
 13. Dane Kupującego nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 14. Dane Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Strony Internetowej, wynikające z jakichkolwiek przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości albo dane zagubione lub utracone w Internecie z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Przed zwiedzaniem Wystawy należy sprawdzić, czy w wybranym dniu Wystawa będzie otwarta dla osób zwiedzających. Organizator publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia Wystawy oraz jej czasowego wyłączenia z użytkowania na Stronie Internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży on-line.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania Sprzedaży on-line w dowolnej chwili z przyczyn losowych lub technicznych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019 poz. 1781) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2020 poz. 287).
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ogrodswiatel.pl.