Regulaminy

Back
Regulamin usługi Newsletter Ogród Świateł

§ 1

 1. Korzystanie z usługi „Newsletter Ogród Świateł” jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. Osoba zamawiająca usługę „Newsletter Ogród Świateł” wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

 

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Wonderful Lighting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Stryjska 24, 81-506, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000614792, NIP 9512412176, REGON: 364312163, kapitał zakładowy: 100 000 zł, zwana dalej WFL
 2. Usługa „Newsletter Ogród Świateł” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi.
 3. Informacje, w ramach usługi „Newsletter Ogród Świateł”, przesyłane będą za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 4. Usługę można zamówić:
  • poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym usługi „Newsletter Ogród Świateł” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter Ogród Świateł” oraz Polityki prywatności.
  • podczas zamówienia biletów poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka „Zamawiam darmowy Newsletter Ogród Świateł” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter Ogród Świateł” oraz Polityki prywatności.
 5. Osoba, która przy zamawianiu usługi „Newsletter Ogród Świateł” podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wonderful Lighting Sp. z o.o.. w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Wonderful Lighting Sp. z o.o.

 

§ 3

 1. Zamawiający, usługę „Newsletter Ogród Świateł”, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych osobowych Wonderful Lighting Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówionej usługi „Newsletter Ogród Świateł”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówionej usługi „Newsletter Ogród Świateł”.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wonderful Lighting Sp. z o.o. i są przekazywane tylko podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter Ogród Świateł”.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter Ogród Świateł”, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
 4. Zamawiający usługę „Newsletter Ogród Świateł” ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Wonderful Lighting Sp. z o.o. zapewnia każdemu użytkownikowi prawo indywidualnej kontroli przetwarzania jej danych osobowych.

 

§ 4

1. Zamawiający może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi „Newsletter Ogród Świateł” i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

2. Aby zrezygnować z usługi „Newsletter Ogród Świateł” należy:

3. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów

4. wysłać e-mail na adres kontakt@ogrodswiatel.pl z tytułem REZYGNACJA , z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

 

§ 5

1. Wonderful Lighting Sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Wonderful Lighting Sp. z o.o. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego.

2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3. Wonderful Lighting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.ogrodswiatel.pl. W takim przypadku Wonderful Lighting Sp. z o.o. prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w §§ 4 ust. 2 regulaminu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz reklamacje dotyczące usługi „Newsletter Ogród Świateł”prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@ogrodswiatel.pl będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.